Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelma

​UPM:n pääosin omistama Ärjänsaari on Kainuussa  Oulujärvessä sijaitseva saari, joka kuuluu kokonaisuudessaan Kajaanin kaupunkiin. Saari sijaitsee noin 16 kilometrin päässä kaupungin keskustasta luoteeseen Oulunjärven Ärjänselällä.

Ärjänsaaren pinta-ala on yhteensä noin 270 ha, josta suurin osa on metsämaata ja muita maaluokkia esiintyy vain vähän. Saaren puusto on pääasiassa varttunutta ja nuoria metsiä sekä taimikoita esiintyy vain vähän. Yleisin puulaji on mänty. Saaren yleisin kasvupaikka on kuivahko kangas, joka osaltaan selittää männyn huomattavan suuren osuuden alueen puustossa.

Saarella on ollut yhtiön henkilöstön lomakylä, joka ei olen enää käytössä. Saari on kiinnostava retkeilykohde ja Kajaanin ammattikorkeakoulu on kartoittanut alueen virkistys- ja matkailupalvelujen kehittämistarpeita UPM:n toimeksiannosta. Kesällä 2015 saareen rakennettiin uusi laituri.

UPM on osallistanut paikallisia sidosryhmiä Ärjänsaaren kehittämiseen liittyvässä projektissa. Kainuun ELY-keskuksen ja UPM:n kesken on käyty useita neuvotteluja vuosina 2013 ja 2014 Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnasta ja siihen tarvittavista selvityksistä.

Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelman 11.12.2014.

Ärjänsaaren metsäsuunnitelma sisältää suunnitelman pienaukkohakkuista ja yläharvennuksista saaren keskiosissa. Tällä pyritään muuttamaan nykyinen tasaikäisrakenteinen talousmetsäalue eri-ikäisrakenteiseksi metsäksi.

Lue lisää:
Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelma ja sen liitteet
Liite 1. Ärjänsaaren inventointiraportti
Liite 2. Ärjänsaaren kehittämissuunnitelma
Liite 3. Ärjänsaaren suunnitellut metsätaloustoimenpiteet kuvioittain
Liite 4. Arvio suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksesta Natura 2000 –luontotyyppeihin
Liite 5. Ärjänsaaren tiedotustilaisuus keskustelumuistion tiivistelmä
Liite 6. Ärjänsaaren kuviokartta
Kainuun ELY-keskuksen lausunto
UPM:n tiedote 28.8.2014: UPM:n Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelma parantaa saaren virkistyskäyttömahdollisuuksia
Kainuun ELY-keskuksen tiedote 19.12.2014: Ärjänsaareen suunnitellut hakkuut eivät heikentäne saaren suojeluarvoja
Lue koko artikkeli

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Uudistushakkuu , Maisemasuunnittelu, Puukaupan ajoitus, Rauduskoivu
  • Pieni metsäsanasto

    • E H M P T

      Eri-ikäisrakenteinen metsä

      Eri-ikäisrakenteisessa metsässä kasvaa monia puiden koko- ja ikäluokkia. Metsää kasvatetaan ja uudistetaan samanaikaisesti, mitä sanotaan myös jatkuvaksi kasvatukseksi. Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuita ovat poiminta- ja pienaukkohakkuut.