Puutavaralajit

Suomessa puuta käytetään monipuolisesti ja kaikelle puutavaralle on kysyntää.

Ainespuu on kaupalliset mitta- ja laatuvaatimukset täyttävää puutavaraa. Järeämmät puut päätyvät saha- ja vaneriteollisuuden raaka-aineeksi. Sellun ja paperinvalmistukseen käytetään pienempiläpimittaista puutavaraa. Ainespuuta saadaan metsien harvennus- ja uudistushakkuista.

Ainespuuta pienempää tai heikkolaatuisempaa puuta käytetään energian raaka-aineeksi. Metsäenergiaa tuotetaan uudistushakkuiden hakkuutähteistä ja kannoista. Hakkuutähteisiin luetaan puun oksat, latvukset sekä ainespuuksi kelpaamattomat pienpuut ja rungosta katkotut laho-osat.

Nuoren metsän harvennushakkuussa voidaan kerätä ainespuun lisäksi tai sen sijaan energiapuuta. Ensiharvennus tehdään 20-40-vuotiaisiin metsiin. Ainespuuksi liian pieni, mutta läpimitaltaan yli 4 cm:n puu käy hyvin energiapuuksi. Nuorista harvennusmetsistä kerätty energiapuu on useimmiten mäntyä tai koivua.

Lue puukaupan ajankohtaiskatsaus»

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puunkorjuu, Puutavaran kuljetus, Metsäenergia, Hakkuutähteiden korjuu metsäenergiaksi, Pienpuun korjuu metsäenergiaksi
  • Pieni metsäsanasto

    • A E P

      Energiapuu

      ​Polttoon tai muuhun energiakäyttöön tarkoitettua puuta tai puuainesta muodosta tai lajista riippumatta. Energiapuuksi luetaan metsäenergia, puunjalostusteollisuuden sivutuotteet ja tähteet sekä käytöstä poistettu kierrätyspuu.