Metsien monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen osa kestävää metsien hoitoa. Tavoitteena on säilyttää ja lisätä metsien monimuotoisuutta ja edistää kestävää metsätaloutta kaikessa metsänhoidossa ja puunhankinnassa.

UPM:llä on maailmanlaajuinen monimuotoisuusohjelma, jossa on määritelty metsien monimuotoisuuden kannalta keskeiset tekijät. Ohjelma käsittää kuusi pääaihealuetta: luontaiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsien rakenne, vesiekosysteemit ja luonnonmetsät. Lue lisää UPM:n monimuotoisuusohjelmasta»

Pääaihealueisiin liittyvät tavoitteet ovat maailmanlaajuisia ja ne toteutetaan kansallisin toimintaohjelmin. Suomessa UPM on toteuttanut monimuotoisuusohjelmaansa esimerkiksi harjuluontohankkeella, jossa tavoitteena on luonnonhoidollisin keinoin edistää harjujen paahderinteillä esiintyvän lajiston elinmahdollisuuksia. Tutustu tarkemmin harjuluontohankkeeseemme»Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raita, Lahopuu, Luontaiset puulajit, Rauduskoivu, Kuusi
 • Pieni metsäsanasto

  • K L

   Kestävyys

   Metsätaloudessa kestävyydellä tarkoitetaan metsäluonnon käyttöä siten, etteivät sen monimuotoisuus, tuotoskyky, uudistuminen tai terveydentila vaarannu.
   Kestävyyteen kuuluu myös tapa toimia sosiaalisesti kestävällä tavalla.