Metsälaki

Suomen metsien hoitoa ja käyttöä säätelee metsälaki.
Uudistettu metsälaki astui voimaan vuoden 2014 alusta. Lakimuutoksella haluttiin lisätä metsänomistajien omaa päätäntävaltaa metsiensä käytöstä ja vaikuttaa positiivisesti metsien hoitoon sekä monimuotoisuuteen.

Uuden lain myötä uudistushakkuun ikä- ja järeyskriteerit poistuivat. Metsänomistaja voi itse päättää missä kasvuvaiheessa metsänsä hakkaa. Metsänomistaja voi myös valita kasvattaako hän metsäänsä tasaikäisrakenteisena vai eri-ikäisrakenteisena, eli käsitteleekö metsäänsä perinteisillä harvennus- ja uudistushakkuilla vai käyttääkö kasvatushakkuina poiminta- ja pienaukkohakkuita.

Metsän uudistamisvelvoite on ennallaan eli uuden taimikon perustamistoimenpiteistä ja nuoren taimikon jälkihoidosta tulee huolehtia. Taimikon perustamisessa käytettävä puulajivalikoima kasvoi. Uudistamisvelvoite täyttyy, kun riittävän tiheässä ja tasaisesti jakautuneessa taimikossa taimien keskipituus on 0,5 metriä. Taimikko tulee saada aikaan eteläisessä Suomessa 10 ja keskisessä Suomessa 15 vuodessa. Taimikon perustamisilmoitusta ei enää tarvitse tehdä.

Uudesta metsälaista on myös poistettu katselmusmenettely sekä uuden puuston aikaansaamisen varmistamiseksi säädetty vakuusmenettely.

Uusina erityisen tärkeinä elinympäristöinä on suojeltu metsäkorte- ja muurainkorvet. Erityisen tärkeissä luontokohteissa voi tehdä varovaisia toimenpiteitä, joissa kohteen ominaispiirteitä säilytetään tai niitä vahvistetaan.

Lue lisää arvokkaista elinympäristöistä» 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus, Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet, Metsänhoidon tavoitteet, Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet
metsälaki
  • Pieni metsäsanasto

    • E K M P

      Eri-ikäisrakenteinen metsä

      Eri-ikäisrakenteisessa metsässä kasvaa monia puiden koko- ja ikäluokkia. Metsää kasvatetaan ja uudistetaan samanaikaisesti, mitä sanotaan myös jatkuvaksi kasvatukseksi. Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuita ovat poiminta- ja pienaukkohakkuut.