Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet

Metsänomistajalla on oikeus päättää lakien puitteissa mitä hänen metsässään tapahtuu. Metsänhoidon lähtökohta on aina metsänomistajan näkemys metsänhoidon tavoitteista.

Metsänomistajalla on Suomessa oikeus hyödyntää taloudellisesti metsäomaisuuttaan. Merkittävin taloudellinen hyöty saadaan yleensä hakkuutuloina. Metsänomistajalla on oikeus valita kenen kanssa haluaa hoitaa metsäänsä ja tehdä puukauppaa.

Metsänomistukseen liittyvistä lakisääteisistä velvollisuuksista tärkein on uudistamisvelvoite. Metsänomistajan on uudistushakkuiden jälkeen huolehdittava, että metsä uudistetaan eli uusi metsä istutetaan tai kylvetään. Tavoitteena uudistamisvelvoitteella on varmistaa metsien kestävä käyttö.

Tiettyihin metsänhoitotoimenpiteisiin, kuten harvennushakkuisiin, liittyy ohjeita ja rajoituksia. Esimerkiksi harvennuksen jälkeen jäävän puuston määrän pitää olla metsänhoitosuosituksen mukainen, jotta metsän kestävä kasvu turvataan. Hakkuutoimenpiteiden yhteydessä metsänomistajan on tehtävä metsänkäyttöilmoitus.

Metsästä saadut tulot ovat pääomatuloa, josta maksetaan pääomaveroprosentin mukaan veroa. Metsänomistajalla on myös oikeus saada tiettyihin metsänhoitotöihin valtion maksamaa kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea.

Lue lisää metsänomistamisen erilaisista tavoitteista»
 


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsälaki, Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus, Puukauppaan liittyvät luvat, ilmoitukset ja asiakirjat, Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsänhoidon tavoitteet
  • Pieni metsäsanasto

    • M

      Metsänkäyttöilmoitus

      Metsälain edellyttämä ilmoitus, joka metsänomistajan on tehtävä metsäkeskukselle hakkuusta ja uudistamissuunnitelmasta viimeistään kaksi viikkoa ennen hakkuuta. Arvokkaat luontokohteet on mainittava ilmoituksessa. Yleinen käytäntö on, että puunostaja hoitaa ilmoituksen teon omistajan puolesta; asia on kuitenkin puukaupan teossa sovittava.